background
Ambitionen är att över tiden öka, skydda och bevara kunders kapital. 
För att uppnå det målet gäller att sätta sig in i både den ekonomiska och allmänna utvecklingen så bra som möjligt och vara påläst. Vi gör detta genom att ta in rapporter och analyser från många fristående källor och utnyttjar den långa erfarenhet och kompetens vi besitter från alla de år vi arbetat på marknaden. Vidare behöver man vara långsiktig och disciplinerad i sin analys och riskkontroll.

Källorna Alfa Invest använder i förvaltningsprocessen är både makroekonomiska rapporter från olika analyshus specialiserade på markrobedömningar och de ekonomiska signaler vi kan inhämta på daglig basis från olika nyhetskällor.

På bransch- och bolagsnivå gäller det att ha god kontakt med branschföreträdare och följa olika bransch- och bolagsspecifika publikationer, likväl som att ha direktkontakt med intressanta bolag, företagsledare och med analytiker från olika finansiella aktörer.

Vår filosofi är att bygga upp balanserade portföljer för våra kunder genom att söka upp bolag med goda förutsättningar för framtiden och att placera i dessa på långsiktig basis. Placerarna har ibland svårt att värdera långsiktiga möjligheter kontra kortsiktiga vinster. På kort sikt kan därför aktieutvecklingen, ofta i samband med rapporterna, slå lite hur som helst. Vi försöker utnyttja detta till vår fördel i vårt långsiktiga förvaltningsarbete.

Att försöka pricka in konjunkturens upp och nedgångar har inte högsta prioritet då det är lätt att hamna fel, speciellt i början av en ny konjunkturfas. Det hindrar oss naturligtvis inte från att i de lägen vi bedömer det korrekt, öka eller minska andelen konjunkturberoende bolag i portföljerna.

De bolag vi investerar i är ofta mindre och framför allt medelstora bolag på de nordiska marknaderna, där värderingen ofta är lägre och tillväxten högre än för de större, och där marknaden till del missat framtidsförutsättningarna. De stora analyshusen har mer och mer inriktat sig på att täcka de större bolagen.

Bolag med goda framtidsförutsättningar utgör hörnstenar i förvaltningen. Dessa innehav kompletteras med lågt värderade bolag med goda kassaflöden och bra marknadspositioner även om kanske framtidspotentialen där kan vara något mer dämpad. Det lönar sig att följa bolag med lång historik, där stabilitet, tydligt fokus och goda finanser varit en ledstjärna. Ofta underskattas även direktavkastningens betydelse för den långsiktiga avkastningen.

Placeringsrådet har en mycket lång erfarenhet och goda kontakter inom dessa områden.

 

HÅLLBARHET
Temat kring hållbarhet och ansvar gentemot nuvarande omgivning och framtiden blir alltmer viktigt, framförallt vad gäller Alfa Invests förvaltnings och investeringsverksamhet, men också bolagets operationella drift.

Vad gäller förvaltningen så tillämpar Alfa Invest en ESG-integrerad approach utifrån varje enskild kunds individuella portfölj.

Gällandes bolagets drift är Alfa Invest efter medveten omställning och klimatkompensation numera inte bara koldioxid neutrala utan bidrar till negativa utsläpp.
För mer information se vår policy ESG – hållbarhetsrelaterad information

background

Birger Jarlsgatan 2 •  info@alfainvest.se  •  08 425 00 530

background
Välkommen till Alfa Invest